Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

GEBRUIKSVOORWAARDEN JIMME B.V.

versie: 6 juli 2022

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Gebruikersvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Jimme: Jimme Platform B.V. (Handelsregisternummer: 86445936), gevestigd aan Herengracht 321-1 te (1016 AW) Amsterdam. E‑mail: info@jimme.com.

Gebruiker: iedere Sporter en iedere Trainer die zich heeft geregistreerd op het Platform en gebruik maakt van (de faciliteiten van) het Platform.

Gebruikersprofiel: het online profiel waarmee de Gebruiker zich registreert op het Platform.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Jimme en de Gebruiker die automatisch tot stand komt door middel (en op het moment) van registratie door de Gebruiker op het Platform middels het aanmaken van een Gebruikersprofiel, op grond van welke overeenkomst Jimme de Gebruiker toegang verleent tot het Platform en de Gebruiker gebruik laat maken van (de faciliteiten van) het Platform.

Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige algemene (gebruiks)voorwaarden, die van toepassing zijn op ieder gebruik van het Platform door een Gebruiker en (daarmee) ook op de Gebruikersovereenkomst.

Platform: het online platform https://jimme.com en de Jimme-applicatie (App).

Payment Provider: de door Jimme ingeschakelde betalingsdienstaanbieder, thans Mollie B.V., die het betalingsverkeer via het Platform (en voor via het Platform geboekte Trainingssessies) regelt, dan wel iedere andere door Jimme ingeschakelde betalingsdienstaanbieder.

Trainer(s): iedere persoon die zich als trainer op het Platform heeft geregistreerd met als doel het – in het kader van de uitoefening van een bedrijf – geven van Trainingssessies via het Platform.

Trainingsovereenkomst: iedere overeenkomst van opdracht (ex artikel 7:400 BW) die via het Platform tot stand komt tussen een Sporter en een Trainer, welke wordt aangegaan voor bepaalde tijd (de duur van het geven van de geboekte Trainingssessie) en die van rechtswege eindigt na voltooiing van de Trainingssessie. Jimme is hierbij geen partij.

Trainingssessie(s): iedere op grond van een Trainingsovereenkomst door een Trainer aan een Sporter te geven trainingssessie.

Service Fee: het percentage van de Trainingsvergoeding dat de Trainer aan Jimme betaalt c.q. afdraagt voor het gebruik van (de technologie op en dienstverlening via) het Platform en voor marketing en promotie.

Sporter(s): iedere persoon die zich als sporter heeft geregistreerd op het Platform met als doel het boeken van Trainingssessies.

Trainingsvergoeding: de vergoeding die de Trainer aan de Sporter rekent voor de Trainingssessie, doorgaans bestaande uit het uurtarief van de Trainer per Sporter.

1.2 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform, alsmede op iedere Gebruikersovereenkomst en/of nadere overeenkomst tussen Jimme en een Gebruiker.

1.3 De tekst van deze Gebruikersvoorwaarden wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de Gebruikersovereenkomst langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking gesteld, op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal – voordat de Gebruikersovereenkomst wordt gesloten – worden aangegeven op welke manier langs elektronische weg van de Gebruikersvoorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs de elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.4 De (toepasselijkheid van de) Gebruikersvoorwaarden worden bij de registratie op het Platform (aanmaken Gebruikersprofiel) door de Gebruiker geaccepteerd.

Artikel 2: Wat doet Jimme precies?

2.1 Jimme brengt via haar Platform vraag en aanbod op het gebied van Trainingssessies bij elkaar, door middel van een geautomatiseerde zoekmodule waar Sporters en de Trainers via aanbod en aanvaarding een Trainingsovereenkomst (over een Trainingssessie) kunnen sluiten. Jimme is daar zelf geen partij bij. Alle Trainers geven Trainingssessies geheel zelfstandig, zonder invloed of betrokkenheid van Jimme. Jimme ontwikkelt en onderhoudt uitsluitend het Platform en zorgt ervoor dat Sporters en Trainers elkaar goed kunnen vinden. Om die reden is Jimme niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud en uitvoering van) de aangeboden Trainingssessies.

2.2 Via het Platform kan de Sporter ook betalen voor de Trainingssessie. In geval van vragen of klachten, heeft Jimme een klantenservice om Gebruikers van dienst te zijn.

Artikel 3: Contact, klantenservice en klachtenprocedure

3.1 De klantenservice van Jimme is iedere dag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur op het telefoonnummer 06-14904710 (lokaal tarief), e-mail: info@jimme.com. Buiten kantooruren is de klantenservice beperkt(er) bereikbaar.

3.2 Indien een Gebruiker een klacht heeft over (de diensten van) het Platform, kan een klacht worden ingediend via info@jimme.com. Jimme bericht u zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht.

3.3 Het is voor Sporters (als consument) ook mogelijk om klachten te melden via het Europese ODR-platform via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 4: Bemiddeling en klachtbehandeling bij wanprestatie Trainer

4.1 In de relatie tussen de Sporter en de Trainer en de Trainingsovereenkomst, zijn de wettelijke bepalingen omtrent wanprestatie (artikel 6:74 e.v. BW) van toepassing.

4.2 Indien een Trainer een Trainingsovereenkomst c.q. Trainingssessie (of onderdelen daarvan) niet of slecht heeft nagekomen (bijvoorbeeld te laat komen van de Trainer, gebrek aan vakbekwaamheid, ongepaste behandeling van de Sporter, et cetera), kan de Sporter een met redenen omkleedde klacht indienen bij info@jimme.com. In dat geval zal Jimme proberen te bemiddelen tussen de Sporter en de Trainer. Daarbij kan worden bepaald dat de Trainer (een deel van) de Trainingsvergoeding zal terugbetalen aan de Sporter. Indien de Trainingsvergoeding (deels) moet worden terugbetaald aan de Sporter, heeft Jimme het recht voor om de aan de Sporter terug te betalen Trainingsvergoeding van de Trainer terug te vorderen (door toezending van een factuur) of te verrekenen met nog aan de Trainer via het Platform uit te betalen andere Trainingsvergoedingen.

Artikel 5: Registratie, Gebruikersprofiel en privacy

5.1 De Gebruiker kan het Platform gebruiken door zich te registeren middels het aanmaken van een Gebruikersprofiel. Door de registratie op het Platform, accepteer de Gebruiker de Gebruikersvoorwaarden en de privacy policy van Jimme. De Gebruiker heeft de mogelijkheid zijn/haar Gebruikersprofiel te bewerken.

5.2 Jimme stuurt via een (automatische) e-mail een bevestiging van zowel (a) de registratie van de Gebruiker als (b) de acceptatie door de Gebruiker van de Gebruikersvoorwaarden en de privacyverklaring. Door de registratie komt de Gebruikersovereenkomst automatisch tussen de Gebruiker en Jimme tot stand, op welke Gebruikersovereenkomst deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn.

5.3 De Gebruiker stelt (de gegevens in) het Gebruikersprofiel ter beschikking aan Jimme voor verdere verwerking op het Platform. Het verzamelen en gebruiken van (persoonlijke) informatie in verband met de toegang tot en gebruik van het Platform door Jimme, wordt beschreven in de privacy policy. Jimme zal deze gegevens, inclusief de informatie over de door de Gebruiker geboekte dan wel geleverde diensten, gedurende de looptijd van de Gebruikersovereenkomst ter inzage bewaren in het Gebruikersprofiel en de Gebruiker de mogelijkheid bieden om persoonlijke gegevens aan te passen. De Gebruiker heeft toegang tot dit gedeelte van het Platform door in te loggen met zijn/haar persoonlijke e-mailadres en wachtwoord.

5.4 Het Gebruikersprofiel en de Gebruikersovereenkomst is niet aan derden overdraagbaar. Iedere Gebruiker mag slechts gebruik maken van één Gebruikersprofiel.

5.5 Jimme heeft te allen tijde het recht om, onder opgave van redenen, een Gebruikersprofiel te verwijderen en/of om een Gebruiker de toegang tot de Platform te weigeren. Het is een verwijderde Gebruiker niet toegestaan om een nieuw Gebruikersprofiel aan te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jimme.

5.6 Jimme is te allen tijde gerechtigd om functies van het Platform te veranderen, te verwijderen of nieuwe functies in te voegen (bijvoorbeeld door het gebruik van functies slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk te maken).

Artikel 6: Trainingssessies en boekingsproces

6.1 Het Platform biedt Sporters de mogelijkheid om een Trainer te zoeken middels de geautomatiseerde zoekmodule en om boekingsaanvragen voor Trainingssessies in te dienen bij een Trainer. Het Platform biedt Trainers de mogelijkheid om kenbaar te maken op welke data en tijdstippen hij/zij beschikbaar is om Trainingssessies te geven.

6.2 Het Platform stuurt een boekingsaanvraag van een Sporter automatisch door aan de betreffende Trainer. De Trainer bepaalt geheel autonoom of hij/zij de Trainingssessie in overeenstemming met de boekingsaanvraag wenst te geven en voert de Trainingssessie geheel zelfstandig en naar eigen inzicht uit (met inachtneming van de wensen en instructies van de Sporter). Jimme kan geen invloed uitoefenen op de wijze waarop Trainingssessies worden gegeven en heeft evenmin invloed op de Sporters, hun keuzes of de door hen (op)gegeven wensen of instructies met betrekking tot Trainingssessies.

6.3 De Trainingsovereenkomst tussen Trainer en Sporter komt tot stand zodra de Trainer een boekingsaanvraag van de Sporter aanvaardt. De Trainingsovereenkomst kan niet (tussentijds) worden opgezegd, behoudens de in deze Gebruikersovereenkomst genoemde (wettelijke) herroepingsrechten en annuleringsmogelijkheden.

6.4 Indien een Trainer de boekingsaanvraag voor een Trainingssessie afwijst, kan de Sporter via het Platform opnieuw een passende Trainer zoeken en (proberen te) boeken. Jimme garandeert niet (en kan ook niet garanderen) dat boekingsverzoeken van Sporters voor Trainingssessies zullen worden geaccepteerd.

6.5 Zodra de Sporter een boekingsaanvraag heeft gedaan via het Platform, ontvangt de Sporter middels een push notificatie een ontvangstbevestiging, dit bericht is nog geen aanvaarding van de boekingsaanvraag door de Trainer. De aanvaarding of afwijzing van een boekingsverzoek door de Trainer wordt in de regel binnen twaalf (12) uur (bij een reguliere boeking) en binnen zes (6) uur (bij een last minute boeking) via het Platform aan de Sporter medegedeeld.

6.6 In het Platform onder ‘mijn boeking’ ziet de Sporter de status van de boeking. Indien de Trainer het boekingsverzoek niet binnen voornoemd tijdsbestek heeft aanvaard, zal de status van de boekingsaanvraag automatisch worden gewijzigd in ‘verlopen’ en komt er geen Trainingsovereenkomst tot stand. Wanneer de Trainer de boeking heeft ‘geaccepteerd’, krijgt de boekingsaanvraag de status ‘Geaccepteerd’ en wordt de volgende boekingsinformatie weergegeven: de gegevens van de Trainer, diens adres, de datum, tijd en verwachte duur van de Trainingssessie. De op het Platform vermelde duur van een geboekte Trainingssessie is indicatief en kan derhalve afwijken.

Artikel 7: Vergoedingen en betaling

7.1 De prijs voor een geboekte Trainingssessie is altijd in EUR en inclusief btw en is opgebouwd uit de volgende onderdelen: (a) de Trainingsvergoeding die de Sporter betaalt voor de Trainingssessie; (b) de (aanvullende) Trainingsvergoeding per extra Sporter, afhankelijk van het aantal Sporters dat meedoet.

7.2 De Trainer bepaalt zelf welke Trainingsvergoeding hij/zij van de Sporter wenst te ontvangen voor het geven de Trainingssessie. Vermelde en/of overeengekomen prijzen zijn niet bindend in geval van kennelijke fouten en/of verschrijvingen.

7.3 Voor het gebruik van (de technologie op en dienstverlening via) het Platform, alsmede voor marketing en promotie, wordt Jimme uitsluitend door de Trainer betaald (in de vorm van een Service Fee). Door een boekingsverzoek voor een Trainingssessie via het Platform te accepteren, gaat de Trainer akkoord met het betalen c.q. inhouden van de toepasselijke Service Fee aan Jimme.

7.4 De Trainingsvergoeding voor Trainingssessies wordt door de Sporter aan de Trainer betaald via tussenkomst van het Platform dat deze betalingen faciliteert (met aftrek van de Service Fee).

7.5 Wanneer een Trainingsovereenkomst tussen Sporter en een Trainer tot stand komt, neemt Jimme de verdere betalingsafhandeling tussen Sporter en Trainer over, waartoe de Sporter en de Trainer hierbij uitdrukkelijk opdracht geven aan Jimme. Jimme faciliteert de betalingen van Sporters aan de betreffende Trainer middels haar Payment Provider.

7.6 Sporter betaalt de Trainingsvergoeding voor een geboekte Trainingssessie door middel van de betalingsmogelijkheden op het Platform direct bij het boeken of nadat de boeking door de Trainer is geaccepteerd.

7.7 De Sporter autoriseert en machtigt Jimme om, zodra de Trainingssessie is gegeven, de door de Sporter betaalde Trainingsvergoeding voor de Trainingssessie (minus de Service Fee) via de Payment Provider door te (laten) betalen aan de Trainer.

7.8 Afrekening van de Trainingsvergoeding (minus de Service Fee) voor de betreffende Trainingssessie vindt tweemaal per maand (gebundeld en met btw specificatie) plaats. Betaling vindt plaats op de door de Trainer in zijn/haar Gebruikersprofiel opgegeven bankrekeningnummer, onder vermelding van het Trainer-overzicht kenmerk.

7.9 Jimme heeft het recht om de Service Fee en/of eventuele andere prijzen voor (het gebruik van) het Platform en onderdelen hiervan van tijd tot te wijzigen of aan te passen.

Artikel 8: Herroepingsrecht en annuleren van geboekte Trainingssessies

Herroepingsrechten Sporter

8.1 Tussen het moment dat een Sporter via het Platform een boekingsaanvraag voor een Trainingssessie heeft ingediend en het moment dat de Trainer die heeft geaccepteerd en de Trainingsovereenkomst tot stand komt, kan de Sporter de boekingsaanvraag zonder opgave van redenen herroepen (kosteloos, dus zonder dat aan de Sporter enige kosten in rekening worden gebracht).

8.2 Zodra er een Trainingsovereenkomst tot stand is gekomen, kan de Sporter de Trainingssessie tot maximaal vierentwintig (24) uur vóór de Trainingssessie zonder opgave van redenen herroepen. In dat geval wordt de reeds door de Sporter betaalde Trainingsvergoedingen aan de Sporter terugbetaald of gecrediteerd. Een herroeping (of opzegging) minder dan vierentwintig (24) uur vóór aanvang van de Trainingssessie leidt niet langer tot enige terugbetaling (verwezen wordt naar het bepaalde artikel 8.4 van de Gebruikersvoorwaarden).

Uitoefenen van de herroepingsrechten

8.3 De Sporter kan de hiervoor bedoelde herroepingsrechten uitoefenen door:

(a) gebruik te maken van de daarvoor bedoelde functie op het Platform; of

(b) gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping; of

(c) een andere ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin de Sporter verklaart het boekingsverzoek of Trainingsovereenkomst te herroepen.

Verklaringen van de Sporter i.v.m. herroepingsrecht

8.4 Omdat bij een boekingsaanvraag (i) de dienstverlening van Jimme via het Platform direct aanvangt; en (ii) Trainingssessies doorgaans binnen veertien (14) dagen na de boekingsaanvraag worden gegeven, terwijl (iii) Trainingssessies die worden herroepen binnen vierentwintig (24) uur vóórdat ze worden gegeven, redelijkerwijs niet meer door Trainers aan andere Sporters kunnen worden verkocht, verklaart de Sporter – door een boekingsaanvraag voor een Trainingssessie via het Platform in te dienen – het volgende:

(a) De Sporter stemt er uitdrukkelijk mee in dat Jimme de dienstverlening via het Platform direct begint (door de boekingsaanvraag op het Platform te verwerken, teneinde de betreffende Trainer de aanvraag via het Platform te kunnen laten accepteren);

(b) De Sporter stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Trainer de dienstverlening via het Platform direct begint (door de boekingsaanvraag op het Platform te accepteren en de tijd en dat van de gewenste Trainingssessie voor de Sporter te reserveren);

(c) De Sporter stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij jegens de Trainer en jegens Jimme afstand doet van zijn/haar wettelijke herroepingsrecht (als bedoeld in artikel 6:230o BW) zodra de Trainingssessie binnen vierentwintig (24) uur wordt gegeven. Vanaf dat moment wordt de Trainingsvergoeding niet meer aan de Sporter terugbetaald of gecrediteerd (maar als redelijke annuleringskosten in rekening gebracht).

Annulering door de Trainer

8.5 De afspraken die Trainers en Sporters via het Platform maken, zijn niet vrijblijvend en Jimme wil via het Platform uitsluitend betrouwbare Trainers aan Sporters aanbieden. Een eenmaal door een Trainers aanvaardde boekingsaanvraag van een Sporter voor een Trainingssessie, kan door de Trainer derhalve niet eenzijdig worden geannuleerd of opgezegd, tenzij sprake is van dringende omstandigheden. Annulering geschiedt in dat geval zo spoedig mogelijk via de functie op het Platform, onder opgave van de dringende omstandigheden. In dat geval wordt de reeds door de Sporter betaalde Trainingsvergoeding aan de Sporter terugbetaald of gecrediteerd. De Trainer is in dit geval verplicht om de door Jimme misgelopen Service Fee te vergoeden, door toezending van een factuur) of door verrekening met nog aan de Trainer via het platform uit te betalen (toekomstige) Trainingsvergoedingen.

8.6 Annulering zonder dringende omstandigheden (naar het oordeel van Jimme) en/of herhaaldelijk annuleren, is voor Jimme aanleiding om een Trainer van het Platform te verwijderen.

Wijzigingen van afspraken in onderling overleg

8.7 Trainers en Sporters kunnen de afspraken met betrekking tot een Trainingssessie te allen tijde in onderling overleg (met wederzijds goedvinden) aanpassen. Daartoe kunnen Trainers en Sporters, al dan niet via het Platform, elkaar contacten.

Artikel 9: Verplichtingen voor Gebruikers en niet toegestaan gebruik

9.1 Gebruikers zijn verplicht om de onderhavige Gebruikersvoorwaarden correct na te komen. Niet nakoming geeft Jimme te allen tijde het recht om de Gebruikersovereenkomst te beëindigen en het Gebruikersprofiel te schorsen en/of te verwijderen.

9.2 Gebruikers zijn verplicht om Jimme alle redelijkerwijs relevante informatie te verstrekken die aan hem/haar wordt gevraagd.

9.3 Gebruikers zijn gehouden om het Gebruikersprofiel naar waarheid, actualiteit en volledigheid in te vullen en zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden ervan.

9.4 Gebruikers dienen hun wachtwoord voor toegang tot het Platform strikt geheim te houden en vertrouwelijk om te gaan met alle andere beveiligingsinformatie met betrekking tot het Gebruikersprofiel. Het is verboden wachtwoorden aan derden te geven. Jimme raad aan om wachtwoorden regelmatig te wijzigen en extra voorzichtig te zijn bij het beschermen ervan. Een Gebruiker dient Jimme onmiddellijk per email (info@jimme.com) op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar Gebruikersprofiel.

9.5 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een wettelijke aansprakelijkheids- en/of ongevallenverzekering. Jimme raad Gebruikers aan om de verzekeringspolissen zorgvuldig te controleren en wijst Gebruikers er in het bijzonder op dat deze op de hoogte dient te zijn van (en inzicht dient te hebben in) eventuele uitsluitingen en aftrekposten die van toepassing zijn op een dergelijke verzekering(en).

9.6 De inhoud van het Platform mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt.

9.7 Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers op het Platform openbaar te maken (zoals bijvoorbeeld e-mailadressen en telefoonnummers), te verzamelen en/of Gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen (zakelijke) diensten of producten.

9.8 Het is niet toegestaan om het Platform te Gebruiken voor het plaatsen, verzenden of bezorgen van een van onder andere: (a) ongevraagde e-mail en/of reclame of promotie van goederen en diensten; (b) schadelijke software of code; (c) onwettige, intimiderende, inbreukmakende, beledigende, bedreigende, vulgaire, obscene, racistische of potentieel schadelijke inhoud; (d) inhoud die inbreuk maakt op rechten van derden of schade kan toebrengen aan derden; (e) inhoud die een criminele actie kan vormen, veroorzaken of aanmoedigen of die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

9.9 De Gebruiker zal Jimme volledig schadeloos stellen en vrijwaren voor alle claims van andere Gebruikers of derden vanwege content die door die Gebruiker op het Platform is geplaatst.

Artikel 10: Bijzondere verplichting voor Gebruikers: verbod omzeilen Platform (inclusief boeteclausule)

10.1 Het is een Gebruiker niet toegestaan om, zonder tussenkomst van het Platform, Trainingssessies te geven c.q. af te nemen van een Trainer/Sporter die bij de Gebruiker bekend is geworden via het Platform. Bij overtreding hiervan verbeurt zowel de overtredende Trainer als de overtredende Sporter, zonder dat hiertoe een voorafgaande kennisgeving of een nadere ingebrekestelling is vereist, aan Jimme een direct opeisbare niet voor verrekening of opschorting vatbare boete van EUR 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per overtreding.

10.2 Overtreding van de hiervoor bedoelde verplichting kan tevens leiden tot directe verwijdering van de betrokken Gebruikers van het Platform.

Artikel 11: Specifieke verplichtingen voor Trainers: beschikbaarheid en exclusiviteit (inclusief boeteclausule)

11.1 Trainers zijn verplicht om minimaal vier (4) uur per week op het Platform beschikbaar te zijn voor het geven van Trainingssessie Gebruikersovereenkomst (behoudens uitzonderingen zoals vakanties et cetera). De beschikbaarheid voor een bepaalde week, dient een Trainer uiterlijk op het Platform te hebben opgegeven op de donderdag van de week ervóór. Trainers kunnen hun beschikbaarheidsuren tot vier (4) uur van te voren nog veranderen/aanpassen.

11.2 Het is de Trainer gedurende de looptijd van de Gebruikersovereenkomst niet toegestaan om op andere (gelijke, gelijkende of gelijksoortige) platformen als het Platform van Jimme zijn/haar (personal trainings)diensten aan te bieden (dit ziet niet voor de eigen social media van de Trainer). Het is de Trainer tevens niet toegestaan om, na afloop van de Gebruikersovereenkomst, Trainingssessies te geven aan Sporters die in de afgelopen vierentwintig (24) maanden vóórafgaand aan de beëindiging van de Gebruikersovereenkomst via het Platform bij hem/haar zijn gekomen. Bij overtreding van (één van deze) verplichtingen verbeurt de Trainer, zonder dat hiertoe een voorafgaande kennisgeving of een nadere ingebrekestelling is vereist, aan Jimme een direct opeisbare niet voor verrekening of opschorting vatbare boete van EUR 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per overtreding en van EUR 100,00 (zegge honderd euro) per dag(deel) dat de overtreding voortduurt.

11.3 De Trainer dient het (uur)tarief dat als Trainingsvergoeding wordt gerekend voor het geven van Trainingssessies op te geven in het Gebruikersprofiel en is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van die Trainingsvergoeding. De Trainer is tevens zelf verantwoordelijk voor het opgeven van zijn/haar inkomsten bij de Belastingdienst en het afdragen van btw.

Artikel 12: Reviews en Ranking

Beoordelingen van Trainers door Sporters

12.1 Sporters kunnen op het Platform recensies achterlaten over geboekte Trainers en Trainingssessies (“Beoordelingen”). Een Beoordeling kan uit twee onderdelen bestaan:

(a) De Sporter kan de Trainer/Trainingssessie met 0 tot 5 sterren beoordelen (0 sterren = slecht en 5 sterren = uitstekend);

(b) De Sporter kan een geschreven recensie over de Trainer/Trainingssessie geven.

12.2 Beoordelingen moeten op (redelijkerwijs aantoonbare) feiten berusten. De Sporter dient de Trainer zo objectief mogelijk te beoordelen (op basis van objectieve criteria).

12.3 Het is niet toegestaan om een Beoordeling te plaatsen die kan worden gekwalificeerd als beledigend, smaad, laster, privacygevoelig, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig of onredelijk. Beoordelingen die niet aan deze vereisten voldoen worden verwijderd.

12.4 Beoordelingen geven te allen tijde uitsluitend de visie/mening van Sporters weer en nimmer die van Jimme. Jimme controleert Beoordelingen steekproefsgewijs.

12.5 Door het inzenden van een Beoordelingen, verleent de Sporter aan Jimme (kosteloos en ongelimiteerd naar tijd en omvang) een onbeperkte licentie (dan wel onbeperkt gebruiksrecht) voorn het gebruik van zijn/haar beoordelingstekst. Jimme heeft het recht om vrij over Beoordelingen te beschikken en ze in het bijzonder voor verdere beoordelingsdiensten te bewerken en te gebruiken. Beoordelingen worden via het Platform gepubliceerd en kunnen aan derden worden verstrekt.

12.6 Het is verboden om op enigerlei wijze Beoordelingen of het beoordelingssysteem te beïnvloeden, bijvoorbeeld door middel van onjuiste (herhaaldelijke) (zelf)beoordelingen en/of andere onterechte beoordelingswijzen.

Ranking van zoekresultaten

12.7 De uitkomst van de geautomatiseerde zoekmodule van het Platform is gebaseerd op de volgende onderdelen: (a) locatie; (b) datum; en (c) sport.

12.8 Gebruikers kunnen zoekresultaten vervolgens nog (nader) sorteren op basis van: (a) prijs en tijd; (b) groepsgrootte; (c) afstandsradius; (d) rating; en (e) starttijd.

Artikel 13: Verplichtingen en aansprakelijkheid Jimme

13.1 Jimme zal haar verplichtingen uit hoofde van de Gebruikersovereenkomst naar beste vermogen uitvoeren en daarbij de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen tegenover Gebruikers (en eventuele derden).

13.2 Jimme biedt zelf geen Trainingssessies aan en kan dat ook niet. Trainers zijn niet bij Jimme in dienst of anderszins voor Jimme werkzaam. Jimme is geen partij bij de Trainingsovereenkomst en op geen enkele wijze betrokken bij de (inhoud en uitvoering van) Trainingssessies. Jimme heeft daarop geen invloed. Daarom is Jimme jegens Gebruikers nimmer aansprakelijk voor het al dan niet (deugdelijk) uitvoeren en/of nakomen van Trainingsovereenkomsten en/of Trainingssessie door Trainers en/of Sporters.

13.3 Jimme is jegens Gebruikers nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder in elk geval dient te worden verstaan (maar niet beperkt tot) bedrijfsschade (zoals gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gemiste zakelijke kansen, reputatieschade, verlies aan klanten of gegevens, gespendeerde tijd, et cetera). Onder gevolgschade en indirecte schade wordt uitdrukkelijk ook verstaan alle schade die voortvloeit uit – of het gevolg is van – fouten, storingen en/of tekortkomingen in (de functionaliteiten van) het Platform.

13.4 Eventuele aansprakelijkheid van Jimme tegenover een Gebruiker, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze Gebruikersovereenkomst dan wel het gebruik van het Platform, is in elk geval beperkt tot maximaal drie (3) keer de waarde van de laatstelijk geboekte Trainingssessie.

13.5 Jimme is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van de Gebruikersovereenkomst die direct of indirect het gevolg is van (onvoorziene) omstandigheden of oorzaken die buiten de controle of invloed van Jimme liggen, waaronder in elk geval begrepen (maar niet beperkt tot): noodtoestanden, (natuur)rampen, ongelukken, pandemieën, (dreiging van) oorlog of terrorisme, opstand, rellen, brand, (stroom- of telecom)storingen, overheidsmaatregelen, et cetera. Hieronder dient ook te worden verstaan: derden (waaronder personeel, hulppersonen of andere partijen waarvan Jimme afhankelijk is om correct na te komen) die niet presteren door bijvoorbeeld staking, ziekte of andere onvoorziene afwezigheid of omstandigheden.

13.6 De Trainer zal Jimme volledig schadeloos stellen en vrijwaren voor alle claims, aanspraken, betalingsverplichtingen, schade of kosten van Sporters en/of derden, die verband houden met of voortvloeien uit (de uitvoering van) Trainingsovereenkomsten.

Artikel 14: Looptijd en opzegging Gebruikersovereenkomst

14.1 De Gebruikersovereenkomst tussen Jimme en Gebruikers gaat in zodra het aanmaken van een Gebruikersprofiel is voltooid en geldt voor onbepaalde tijd.

14.2 De Gebruikersovereenkomst kan te allen tijde door zowel de Gebruiker als Jimme met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Opzegging dient te geschieden via de daarvoor bedoelde functie op het Platform, dan wel per e-mail aan info@jimme.com.

14.3 Een opzegging van de Gebruikersovereenkomst heeft geen invloed of effect op reeds tot stand gekomen Trainingsovereenkomsten.

14.4 Alle bepalingen en verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden die naar hun aard zijn bedoeld om voort te duren c.q. van toepassing te blijven ná het eindigen van de Gebruikersovereenkomst, blijven ook na beëindiging/opzegging ervan onverminderd en onverkort van kracht.

Artikel 15: Intellectueel eigendom

15.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom die rusten op (of verband houden met) het Platform en/of de content van het Platform, berusten exclusief en uitsluitend bij Jimme (en haar licentiegevers) en blijven onverkort haar eigendom.

15.2 Gebruikers staan ervoor in en garanderen geen inbreuk te (zullen) maken, op welke wijze dan ook, op enig intellectueel eigendomsrecht van Jimme en/of van derden. De Gebruiker vrijwaart Jimme tegen alle claims en aanspraken van derden voor geleden schade wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van die derden.

Artikel 16: Wijziging van de Gebruikersvoorwaarden

16.1 Jimme is bevoegd om deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd (eenzijdig) te wijzigen. Wijzigingen zullen geen terugwerkende kracht hebben (wijzigingen gelden uitsluitend voor de toekomst).

16.2 Jimme stelt Gebruikers vooraf (op een duurzame gegevensdrager) in kennis van elke voorgestelde wijziging van de Gebruikersvoorwaarden. De voorgestelde wijzigingen worden pas uitgevoerd nadat er een termijn is verstreken die redelijk is en evenredig is aan de aard en reikwijdte van de beoogde wijziging(en) en aan de gevolgen daarvan voor de betrokken Gebruikers. Die termijn bedraagt ten minste vijftien (15) dagen, te rekenen vanaf de datum waarop Jimme de Gebruikers in kennis heeft gesteld van de voorgenomen wijziging(en).

16.3 Indien een Gebruiker een voorgenomen wijziging niet went te accepteren, staat het de Gebruiker vrij om de Gebruikersovereenkomst (ex artikel 14) op te zeggen.

Artikel 17: Overige bepalingen

17.1 Indien Jimme zich in een voorkomend geval niet beroept op een toepasselijke bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden, brengt dit niet met zich mee dat Jimme zich in opvolgende gevallen niet (meer) op deze of op enige andere bepaling zal kunnen beroepen.

17.2 Indien enige bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig, niet afdwingbaar of zonder rechtskracht zal blijken te zijn, zullen deze Gebruikersvoorwaarden niet (kunnen) worden ontbonden en laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden onverlet. Een dergelijke ongeldige bepaling zal worden omgezet in – dan wel vervangen door – een (rechts)geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en strekking heeft als de nietige of ongeldige bepaling.

17.3 Indien een Sporter een persoonlijke kortingscode gebruikt en ten gelde maakt bij het boeken van een Trainingssessie, komt een eventueel surplus (het restant van het kortingsbedrag dat resteert na betaling van de Trainingsvergoeding voor de geboekte Trainingssessie) te vervallen.

17.4 Trainers kunnen andere Trainers aanbevelen voor het Platform. Als de aanbevolen Trainer daadwerkelijk Trainingssessies via het Platform gaat geven, zal de Trainers die succesvol heeft aanbevolen, over zijn/haar eerstvolgende drie (3) Trainingssessies geen Service Fee verschuldigd zijn.

Artikel 18: Toepasselijk recht

18.1 Op deze Gebruikersvoorwaarden en alle Gebruikersovereenkomsten, alsmede alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen en/of buitencontractuele verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen tussen Jimme en Gebruikers die voortvloeien uit – dan wel verband houden met – deze Gebruikersvoorwaarden of een Gebruikersovereenkomst, worden in beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.