Cookie preferences
SettingsI agree

Privacyverklaring

De onderstaande privacyverklaring van Jimme B.V., Herengracht 321-1, met KvK 86445936 hierna ook te noemen: “Jimme”, “wij” of “ons” is van toepassing op de website van Jimme, https://jimme.com.

Jimme is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) voor de verwerving, behandeling en het gebruik van persoonsgegevens middels het internetplatform https://jimme.com.

Jimme neemt de privacy van de bij haar ingeschreven en in te schrijven deelnemers, sporters en trainer zeer serieus en spant zich in om uw privacy te beschermen.

Het verwerven, behandelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door Jimme is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten van Jimme en uitsluitend in overeenstemming met de relevante wetsbepalingen omtrent persoonsgegevens en de bepalingen in deze privacyverklaring. Met persoonlijke gegevens wordt bedoeld de persoonlijke informatie van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres(sen), geboortedatum, geboorteplaats en type legitimatie. Jimme raadt u aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Dit document beschrijft de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en het gebruiken van gegevens van personen die door het gebruik van dit platform onder meer een trainer willen boeken, via het platform de trainer dienstverlener willen laten koppelen (*aan gebruiker) en van personen die dit platform bezoeken zonder zich als gebruiker of trainer te registreren. U kunt deze privacyverklaring opslaan en afdrukken. Voor verdere vragen omtrent de omgang van Jimme met persoonsgegevens verzoeken wij u contact op te nemen met Jimme via “telefoonnummer” tijdens kantooruren of per e-mail aan info@jimme.com.

*met koppelen wordt in deze verklaring bedoeld het tot stand brengen van een boeking tussen gebruiker en trainer.

Artikel 1: Algemeen

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van tenminste een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • indien wij hiervoor een “gerechtvaardigd belang” hebben; of
 • indien u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken.

Jimme verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

 • om onze dienstverlening uit te (kunnen) voeren;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van gebruikers en trainers;
 • om onze dienstverlening te verbeteren en te innoveren;
 • om contact met u op te nemen indien dit nodig is;
 • om administratie te verwerken en bij te houden;
 • om uw profiel te beheren en te onderhouden;
 • om (statistisch) onderzoek te doen;
 • om marketingactiviteiten uit te voeren, met name om geïnteresseerden op de hoogte te houden door middel van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor events.

Jimme verstrekt geen persoonsgegevens van u aan derden, tenzij zij daartoe verplicht is aan (overheids) instanties of indien en voor zover dit betrekking heeft op geplaatste cookies. Indien Jimme verplicht persoonsgegevens aan een derde te verstrekken, zoals een overheidsinstantie, zal zij u daarover informeren tenzij dit niet is toegestaan. Jimme verkoopt uw persoonsgegevens zoals opgesomd in artikel 2 en/of 3 in geen geval aan derden.

Artikel 2: Privacyverklaring voor gebruiker

Indien u als gebruiker een trainer boekt op het platform verzamelt Jimme de volgende persoonsgegevens en informatie welke noodzakelijk om de u bestelde diensten te kunnen uitvoeren. Deze slaan we op in een voor u toegankelijk sporter profiel welke kan worden aangepast:

 1. Identiteits- en contactgegevens, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresinformatie, gezinssamenstelling en geprefereerde betalingsmethode;
 2. Bank- en betalingsgegevens, zoals bankrekeningnummer/ IBAN, bankidentificatienummer;
 3. De aard van geboekte diensten, evenals de duur van de geboekte diensten in uren; informatie over de eenmaligheid of herhaling van de dienstverlening;
 4. Het tijdstip van het aanmaken en actualiseren van een gebruikers profiel;
 5. Optioneel en louter met uw expliciete toestemming: profielfoto van u;
 6. Optioneel: gegevens van gekoppelde social media-accounts, waarbij bevriende Jimme gebruikers elkaar binnen de App kunnen zien;
 7. Overige gegevens, zoals IP-adres, login-gegevens, navigatiegedrag.
 8. Informatie over uw referenties, in welke aard en omvang u ervaring heeft als trainerser, informatie over de transportmiddelen die u ter beschikking staan, een (mogelijke) Verklaring omtrent gedrag, uw bankrekeningnummer, uw kennis van de Nederlandse taal (of kennis van andere talen), informatie over het voor u mogelijke werkgebied en werktijden, en de mogelijkheden contact met u op te nemen (mobiele telefoon, mobiele telefoon met toegang tot internet, toegang tot internet);
 9. De aard van geboekte diensten, evenals de duur van de geboekte diensten in uren; informatie over de eenmaligheid of herhaling van de dienstverlening;

Jimme gebruikt voornoemde gegevens voor de totstandkoming van een boeking(aanvraag) voor een trainer dienst(verlening) door een trainer. Naast de leeftijd van de trainer, zijn of haar ervaringen en kwaliteiten en de reisafstand tot de locatie van de trainingslocatie worden gebruikt.

Indien de werkzaamheden van Jimme leiden tot het sluiten van een boeking tussen u en een trainer, dan verwerkt en gebruikt Jimme de gegevens van uw sporter profiel zoals die in de toepasselijke “algemene voorwaarden” nader zijn omschreven, met als doel de facturering en de nodige nazorg, alsmede de facturering van de commissie door Jimme aan de trainer mogelijk te maken.

Indien u op het platform gebruik maakt van de mogelijkheid om voltooide trainer diensten te beoordelen verzamelt, verwerkt en gebruikt Jimme de door u ingevoerde gegevens om deze te kunnen vertonen op het platform. Daarnaast slaat Jimme de door u geboekte, en door een trainer volbrachte dienst, alsmede de namens de trainer opgestelde facturen op in uw sporter profiel, om u op een later moment toegang tot deze informatie te kunnen verschaffen.

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te assisteren met het maken van een boeking of om onze services persoonlijk toe te lichten of vragen te beantwoorden.

Bestaande klanten (met een log-in) ontvangen commerciële uitingen van Jimme, waarvoor de gegevens van uw sporter profiel, boekingen en aanvullende informatie alsook de inlogtijden van uw sporter profiel worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Jimme, om uw sporter voorkeuren beter te begrijpen en de voor u mogelijk interessante informatie voor verdere dienstverlening aan te bieden. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door in de e-mail op “Uitschrijven” te klikken.

Tevens kunt u uw aanvullende informatie en gegevens van uw sporter profiel te allen tijde in uw sporter profiel wijzigen. Uw gegevens worden bewaard zo lang uw account actief is. Indien u uw sporter profiel van het platform verwijdert, zal Jimme uw gegevens blokkeren en definitief verwijderen.

Indien een gebruiker op het platform gebruik maakt van de mogelijkheid om de door u volbrachte trainer diensten te beoordelen verzamelt, verwerkt en gebruikt Jimme de door u ingevoerde gegevens om deze te kunnen vertonen op het platform.

Uw gegevens worden bewaard zo lang uw account actief is. Indien u uw Trainer Profiel van het platform verwijdert, zal Jimme uw gegevens zo snel mogelijk vernietigen en deze niet meer voor verdere verwerking gebruiken.

Artikel 4: Privacyverklaring voor alle bezoekers van het platform

Jimme gebruikt cookies onder meer om terugkerende bezoekers te identificeren en om de bruikbaarheid van www.Jimme.com te verbeteren. Voor verdere informatie verwijzen wij naar ons cookiebeleid dat gepubliceerd is op onze website. De website http://jimme.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, USA ( “Google”). Jimme heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google voor het gebruik van deze diensten. Google gebruikt hierbij cookies. De verkregen informatie wordt naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Google Analytics [DH1] gebruikt op http://jimme.com de code „gat._anonymizeIp();“ het IP-adres van uw apparaat wordt door Google ingekort en via de lidstaten van de Europese Unie, of andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte naar de Verenigde Staten gezonden. Google gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van de website door de trainer te evalueren, te rapporteren over de website-activiteit en om andere aan de website en het internet gerelateerde diensten aan te bieden. Deze gegevens worden niet in verbinding gebracht met andere gegevens die Google in bezit heeft. U kunt een de-activatie add-on op uw computer installeren om het gebruik van Google Analytics te voorkomen. The add-on kan worden geïnstalleerd door op deze link te klikken .

Artikel 5: Informatieverstrekking en verwijdering

We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn. Een kort, niet limitatief, overzicht van uw rechten als bezoeker en/of gebruiker van de website en/of de app van Jimme:

 • U hebt het recht om de (persoons)gegevens bij ons op te vragen die Jimme over u heeft opgeslagen.
 • Jimme verschaft u op verzoek een kopie van uw (persoons)gegevens in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat.
 • Als uw (persoons)gegevens die bij Jimme staan opgeslagen niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken.
 • U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht Jimme te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor uw toegang tot onze diensten.

Als u hierover met ons contact op wenst te nemen, kunt u een e-mail sturen naar info@jimme.com. Wij zullen in voorkomende gevallen controlevragen stellen om de beveiliging van uw account te waarborgen.

Artikel 6: Overige algemene bepalingen

Jimme kan voor de uitbetaling aan u gebruikmaken van de betaaldiensten van Rabobank. Als Rabobank uw persoonsgegevens hierbij verwerkt, dan is zij zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik ervan. Meer informatie hierover leest u in het privacy policy van Rabobank, te vinden via deze link. Rabobank verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is voor de betaaldienst die zij aan Jimme levert.

Social Media

Op de website kunnen buttons van social media staan, zoals Facebook of Google. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op social media. Het gebruik van social media is uw eigen keuze en verantwoordelijkheid. Wij adviseren u de privacyverklaringen van de betreffende social media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Veel social mediaproviders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en brengen uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

Misbruik, beveiligingslek en overige meldingen of klachten

Wij tolereren geen misbruik van onze website. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@jimme.com. Indien u denkt dat u een beveiligingslek in een door Jimme gehoste website of app heeft ontdekt of indien u van mening bent dat de privacyverklaring en/of het cookiebeleid van Jimme niet juist of volledig zou zijn, dan verzoeken wij u om daarvan direct een melding te maken met een gedetailleerde toelichting via info@jimme.com. Wij zullen die melding onverwijld onderzoeken en trachten binnen een maand maatregelen te nemen indien dat noodzakelijk zou zijn.

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de informatie die u daarover heeft gekregen dan vernemen wij dat graag per e-mail. U kunt ons bereiken via info@jimme.com. Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien u mocht menen dat Jimme zich niet aan de vereisten van de AVG zou houden.

Jimme behoudt zich het recht voor om dit privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Alle wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.